Hilda and the Mountain King Hilda and the Mountain King
การ์ตูนทั่วไป : Family ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ Hilda and the Mountain King

ฮิลดาและราชาขุนเขา เมื่อฮิลดาตื่นขึ้นมาในร่างโทรลล์ เธอจะต้องใช้สติปัญหาและความกล้าหาญเพื่อหาทางกลับบ้าน พร้อมทั้งกลับคืนสู่ร่างเดิม และปกป้องเมืองโทรลเบิร์กให้รอดพ้นจากหายนะ


“Hilda and the Mountain King”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี